L’Ajuntament celebra dilluns la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes d’octubre

1480

Dilluns, 21 d’octubre, l’Ajuntament de Martorell celebra la sessió ordinària del Ple Municipal, corresponent a aquest mes d’octubre. Es podrà seguir, a partir de les 2.0.00h, en directe a Ràdio Martorell 91.2 FM i a través del servei streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (16-09-19).

2. Presa de possessió de la regidora senyora Elisabeth Plaza Tel.

3. Sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals que s’han de constituir al municipi de Martorell el dia 10 de novembre de 2019, amb motiu de les Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

4. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020. (exp. 2819/2019).

5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança núm. 28, reguladora del preu públic per la prestació de serveis en el Viver d’empreses i Club de l’emprenedor de Martorell, per a l’exercici 2020 (exp. 3816/2019).

6. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les tarifes del servei públic de subministrament d’aigua potable al municipi de Martorell. (exp. 3489/2019).

7. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 10/2019, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres partides. (exp. 3682/2019).

8. Proposta d’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2018. (exp. 1920/2019).

9. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

10.Moció dels grups municipals de Junts per Martorell, Movem Martorell i Esquerra Republicana de Catalunya de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

B) Activitat de control

11. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de setembre de 2019.

12. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.(exp. 1307/2018).

13. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2019, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al tercer trimestre de 2019. (exp. 1321/2018).

14. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

15. Interpel·lacions.

16. Preguntes.

17. Precs.