Albert Fernández prendrà possessió del càrrec de regidor el proper dilluns al Ple Municipal

422

L’Ajuntament de Martorell convoca la sessió plenària del mes d’abril que se celebrarà dilluns 18 d’abril, a les 20.00h. En l’ordre del dia destaca la presa de possessió del regidor Albert Fernández Claramunt, després de la renúncia de Mercè Morera Santafé. La sessió la podran seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2FM) i a través del web municipal.

Ordre del dia

1 Presa de possessió del regidor senyor Albert Fernández i Claramunt (CDC).

Part resolutiva

2 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 21 de març de 2016.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

3 Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les basses reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació al municipi de Martorell (EXP. 1065/2016-G).

Proposta inclosa en l’ordre del dia a l’empara de l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

4 Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia pel qual es prorroga el termini d’ingrés en voluntària de la taxa pel servei de conservació del Cementiri municipal, corresponent a l’exercici 2016 (EXP. 1754/2015-G).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

5 Moció del grups municipals del PSC-CP, CiU, ERC, PP i Som Martorell en relació a la gestió del programa de turisme social de l’IMSERSO.

6 Moció dels grups municipals del PSC-CP, CiU, ERC, Movem Martorell-Entesa, PP i Som Martorell per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Martorell i PMSAPM.

7 Moció dels grups municipals del PSC-CP, CiU, ERC, Movem Martorell-Entesa, PP i Som Martorell per a l’atorgament d’ajuts per al pagament d’estudis universitaris o no universitaris (cicles formatius).

8 Moció dels grups municipals de CiU, ERC, PSC-CP i Movem Martorell-Entesa en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia.

9 Moció dels grups municipals de CiU, ERC, PC-CP, Movem Martorell-Entesa i PP per impulsar la celebració dels 800 anys de l’Hospital de Martorell.

10 Moció dels grups municipals de CiU, ERC, PSC-CP, Movem Martorell-Entesa i Som Martorell per a la substitució progressiva de l’ús de glifosat per mètodes no contaminants.

11 Moció dels grups municipals de CiU, ERC, PSC-CP i Movem Martorell-Entesa per demanar a l’Estat espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya.

Part de control

A Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 Bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (precepte introduït per la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

C Donar compte del nomenament del responsable del Pla d’Actuació Municipal per al mandat 2015-2019.

D Donar compte del nomenament de la nova regidora d’Ensenyament.

E Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen meures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

F Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2016, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al primer trimestre de 2016.

G Interpel·lacions

H Preguntes

I Precs