Comença el període de preinscripció escolar als centres d’infantil, primària i secundària

395

Avui s’ha iniciat la preinscripció escolar 2016-17 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Les sol·licituds de preinscripció escolar es poden lliurar, fins el 7 d’abril, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). A Martorell, es redueixen tres grups de P3 i un de primer d’ESO.

Segons dades dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a Martorell la redistribució de grups per al curs 2016-17 contempla, en el cas de P3, l’eliminació de tres grups i d’un de primer d’ESO i es manté l’oferta actual dels grups de segon, tercer i quart d’ESO.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar, del 30 de març al 7 d’abril, lliurant tota la documentació demanada. La matriculació s’haurà de realitzar del 13 al 17 de juny per als alumnes d’infantil, primària i primer d’ESO i, entre el 27 de juny i l’1 de juliol, per als de segon, tercer i quart d’ESO.

Els sol·licitants han de presentar a l’OME (Josep Tarradellas, 11) original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i la mare o tutors; original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació; original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual; original i fotocòpia del full de revisions del nen sa; i original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne.

L’horari de l’Oficina Municipal d’Escolarització és dilluns de 8.15 a 18.00h; dimarts i divendres de 9.15 a 15.00h; dimecres de 9.15 a 15.00h; dijous de 15.00 a 19.00h; i divendres de 9.15 a 13.00h

Criteris de prioritat en l’admissió
Tindran prioritat d’admissió els alumnes amb germans escolaritzats al centre adscrit o amb pares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció (40 punts). Quan el domicili habitual de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre (30 punts). Quan a instància del pare, mare o tutor, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest estigui dins l’àrea d’influència del centre (20 punts). Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora (10 punts). Quan l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent o quan el pare, la mare, tutor, o un germà de l’alumne acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent (10 punts).

Novetats criteris

En relació als criteris d’admissió dels alumnes, s’incorpora enguany una novetat. Només es consideraran centres únics a efectes de preinscripció quan l’adscripció sigui d’una única escola a un únic institut. D’aquesta manera s’aconsegueix que en casos d’adscripció múltiple -de diverses escoles a diversos instituts- l’existència de germans en el centre només atorgui prioritat per a l’accés a aquell centre en concret.