Concurs oposició lliure per cobrir quatre places de personal auxiliar administratiu

6476
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir quatre places d’auxiliars administratius/ives de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure.

La presentació de sol·licituds es farà en el Registre General de l’Ajuntament, carrer del Mur, núm. 61, des del dia 5 fins al dia 24 d’octubre de 2018, ambdós inclosos. Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara:

– Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.

– Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública.

– Posseir el títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, tècnic/a de formació professional de primer grau, tècnic/a de cicle formatiu de grau mitjà o qualsevol altre equivalent o superior.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1, i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, i un exercici de coneixements i capacitats dividit en dues parts: un qüestionari sobre el contingut del temari, així com un cas pràctic relacionat amb les funcions de la plaça. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en aquest enllaç. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada amb aquestes bases.