Convocat el procés de selecció per crear una borsa de treball temporal de conserges

1475
Consergeria Ajuntament de Martorell
Consergeria Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per cobrir vacants sobrevingudes, absències o substitucions de conserges de la plantilla de personal de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, que es puguin produir durant el període de vigència de la borsa, mitjançant concurs oposició lliure.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud segons el model normalitzat, al Registre General de l’Ajuntament (carrer del Mur, 61, planta baixa, de Martorell), o en qualsevol altre dels llocs assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques , acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, des del 4 al 25 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara: tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores. Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública. Posseir el certificat d’escolaritat o titulació equivalent o superior.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell B1 per les persones que no acreditin el nivell, i una de castellà de nivell B1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, la realització d’un exercici pràctic d’informàtica, i també resoldre un supòsit pràctic sobre les funcions relacionades amb el lloc de treball. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment, i una entrevista personal.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en aquest enllaç. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les següents bases.