Convocat per aquest dilluns el Ple Municipal corresponent al mes d’octubre

589
Sala de Plens Ajuntament de Martorell
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Martorell, corresponent al mes d’octubre, tindrà lloc aquest proper dilluns, dia 15, a partir de les 20.00h. La sessió ordinària es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

  1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-09-18).

2. Proposta de fixació per a l’any 2019 de dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada al terme municipal de Martorell.(exp. 2746/2018).

3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans per a l’exercici 2019. (exp. 5001/2017).

4. Proposta d’aprovació de l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts, promoguda per la Diputació de Barcelona (exp. 3479/2018).

5. Proposta d’aprovació de l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, promoguda per la Diputació de Barcelona (exp. 34812018).

6.Moció que presenta el grup municipal Movem Martorell-Entesa de suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals.

7. Mocio que presenta el grup municipal PSC-CP sobre la universalització de l’educació de 0 a 3 anys.

8. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per declarar Martorell municipi feminista.

B) Activitat de control

9. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de setembre de 2018.

10. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.(exp. 1307/2018).

11. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2018, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 3r trimestre de 2018.(exp. 1321/2018).

12. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.(exp. 1494/2015).

13. Interpel·lacions.

14. Preguntes.

15. Precs.