Convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir una plaça de personal enginyer tècnic

726

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs d’oposició lliure.

La presentació de sol·licituds es farà en el Registre General de l’Ajuntament (carrer del Mur núm. 61) des del dia 13 de desembre de 2018 fins al dia 2 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara:

– Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.

– Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública.

– Posseir el títol de Graduat en enginyeria mecànica o elèctrica d’acord amb l’Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, o bé el títol d’enginyer tècnic industrial.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1 i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, i un exercici de coneixements i capacitats dividit en dues parts: un qüestionari sobre el contingut del temari, així com un cas pràctic relacionat amb les funcions de la plaça. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en el següent enllaç.

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les següents bases.