Dilluns tanca el curs polític a l’Ajuntament amb el Ple municipal ordinari de juliol

352
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

El proper dilluns 18 de juliol, a partir de les 20.00h, l’Ajuntament de Martorell celebrarà l’últim Ple municipal ordinari del curs polític 2015-16. La sessió, amb prop d’una desena de punts a l’ordre del dia, es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través del web municipal.

Ordre del dia

Part resolutiva
1- Aprovació de l’acte de la sessió ordinària: 20 de juny de 2016.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior
2- Proposta de deixar sense efecte l’acord plenari de data 21 de març de 2007, pel qual es van cedir gratuïtament les finques registrals números 5141, 357 i 19214, de titularitat municipal, a favor de la Generalitat de Catalunya, per tal de destinar-les a equipament judicial; i per deixar sense efecte els acords plenaris de dates 21 d’abril de 2008 i 15 de setembre de 2008, ambdós de rectificació del primer dels acords (EXP. 2074/2016-G).

3- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 07/2016, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit i concessió de crèdits extraordinaris finançat amb l’aplicació de part del romanent de Tresoreria de 2015/Superàvit pressupostari.

Dictàmens de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
4- Proposta de sol·licitud al conseller de Territori i Urbanisme de la modificació del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat, en relació a l’ARE La Sínia II-Horta de la Vila de Martorell (EXP. 2247/2016).

5- Proposta d’aprovació inicial de la modificació del reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Martorell (EXP. 1943/2016-G).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals
6- Moció que presenten els grups municipals de PSC-CP, CiU i ERC en relació al codi de bones pràctiques.

7- Moció que presenten els grups municipals de PSC-CP, CiU i ERC en relació a la implementació de la T-12 al municipi i a la zona tarifària 3B.

8- Moció que presenten els grups municipals de PSC-CP, CiU i ERC d’adhesió a la campanya ‘No puc esperar!’.

9- Moció que presenten els grups municipals de CiU i ERC de suport a les oficines liquidadores.

Part de control
A- Donar compte de resolucions d’alcaldia.

B- Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

C- Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2016, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponent al segon trimestre de 2016.

D- Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

E- Interpel·lacions.

F- Preguntes.

G- Precs.