Dilluns vinent es porta al ple l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal 2015-19

286

Aquest proper dilluns dia 19 es celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament de Martorell el ple municipal corresponent al mes d’octubre. La sessió constarà d’una quinzena de punts a debatre entre els grups municipals, entre els quals destaquen l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2015-19 i la proposta de creació del Consell dels Infants de Martorell. La sessió s’iniciarà a les 20.00h, i serà retransmesa per Ràdio Martorell (91.2 FM) i el web municipal.

Ordre del dia

Aprovació de l’acta de la sessió ordinaria: 21 de setembre de 2015.

Dictàmens de l’àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.

Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.

Proposta de sol·licitud de fraccionament durant un període de 10 anys del reintegrament del saldo deutor derivat de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’estat corresponent a l’exercici 2013.

Proposta de fixació per a l’any 2016 de dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada al terme municipal de Martorell.

Proposta de canvi del representant de l’ajuntament en el consorci Localret.

Dictàmens de l’àrea de Territori i Sostenibilitat:

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell en relació als paràmetres que regulen els sòls industrials (claus 7 i 8 i pla parcial el congost).

Dictàmens de l’àrea de Serveis a les Persones:

Proposta sobre sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu subscrit amb la secretaria d’inclusió social i promoció de l’autonomia personal del departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per a la concertació del CDIAP.

Proposta de creació del Consell d’Infants de Martorell.

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

Moció presentada pels grups municipals de Movem Martorell i del PSC, sol.licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

Moció presentada pels grups municipals de Movem Martorell i del PSC, amb motiu de la marxa estatal contra les violències masclistes de 7 de novembre de 2015.

Moció presentada pels grups municipals de CDC, PSC i ERC, per reclamar al Ministeri de Foment actuacions de millora a les xarxes viària i ferroviària a Martorell.

Moció presentada pels grups municipals de CDC, Movem Martorell i ERC, de suport a l’activitat industrial a la planta de Valeo de Martorelles.

Moció presentada pels grups de CDC, Movem Martorell i ERC, de suport a la ILP per a la modificació de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, en matèria de participació en el cost de les prestacions i serveis de les persones beneficiàries.

Moció presentada pels grups municipals de CDC i ERC, de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau a favor del procés participatiu del 9-N

Part de control

Donar compte de resolucions de l’alcaldia.

Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 1195/2015, de 14 d’octubre, de modificació de les delegacions de l’alcaldia a favor de la junta de govern local.

Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (precepte introduït pr la llei 7/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local).

Interpel·lacions.

Preguntes.

Precs.