Dilluns vinent se celebra el Ple Municipal del mes de març a l’Ajuntament de Martorell

411

El proper dilluns 21 de març de 2016 se celebrarà a la Casa Consistorial la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de març. La cita es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través d’aquest web municipal, a partir de les 20.00h. Inclourà un total de 9 punts en l’ordre del dia.

I – PART RESOLUTIVA

1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 15 de febrer de 2016.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

2- Proposta de resolució de les reclamacions formulades envers l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell de l’exercici 2016, i aprovació definitiva d’aquest pressupost (Exp. 422/2016-G).

3- Proposta de resolució de les reclamacions formulades envers l’aprovació inicial de la plantilla i del quadre de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Martorell, exercici 2016, i aprovació definitiva d’aquesta plantilla. (Exp. 2401/2015-G).

4- Proposta de resolució de les reclamacions formulades envers l’aprovació inicial de la plantilla de personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, exercici 2016, i aprovació definitiva d’aquesta plantilla. (Exp. 384/2016-G).

Dictàmens de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat:

5- Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Martorell i Abrera. (Exp. 830/2015-G).

6- Proposta de concreció dels representants titular i suplent de l’Ajuntament de Martorell en l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). (Exp. 70/2015-G).

Dictàmens de l’Àrea de Serveis a les Persones:

7- Proposta de resolució d’un recurs interposat contra l’acord del Consell Rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell de data 8 de febrer de 2016, relatiu a l’aprovació d’ajuts a les famílies de Martorell per atendre els subministraments energètics i d’aigua. (Exp. 772/2016-G).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

8- Moció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Movem Martorell-Entesa, Partit Popular i Som Martorell per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Martorell i el PMSAPM.

9- Moció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Movem Martorell-Entesa, Partit Popular i Som Martorell per a l’atorgament d’ajuts per al pagament d’estudis universitaris o no universitaris (Cicles Formatius).

II -PART DE CONTROL

A Donar compte de resolucions de l’alcaldia.

B Interpel·lacions.

C Preguntes.

D Précs.

E Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Mercè Morera i Santafé al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell.