Doble sessió plenària a l’Ajuntament de Martorell aquest dilluns 21 de novembre

349

L’Ajuntament de Martorell ha convocat, el proper dilluns 21 de novembre, un ple extraordinari per debatre i aprovar un únic punt a l’ordre del dia que és la proposta de nomenament de Fill Predilecte de la Vila a Màrius Garcia Baeza. El ple extraordinari començarà a les 19.30h. Mitja hora després començarà la sessió ordinària corresponent al mes de novembre on es farà la proposta d’aprovació inicial del pressupost general per l’exercici de 2017. Ràdio Martorell els hi oferirà la retransmissió en directe (91.2 FM).

Ordre del dia

Part Resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 17 d’octubre de 2016.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

2. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, exercici 2017.

3. Proposta d’aprovació de la plantilla i del quadre de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Martorell i de la plantilla del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, exercici 2017.

4. Proposta d’aprovació del calendari dels terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, corresponents a l’exercici 2017.

5. Proposta d’aprovació de l’adhesió a la xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc), promoguda per la Diputació de Barcelona.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, de Territori i Sostenibilitat:

6. Proposta d’adhesió a l’Agrupació de Defensa Forestal Martorell-Roca Dreta i d’aprovació dels seus estatuts.

Propostes de resolució de mocions dels grups polítics municipals:

7. Moció presentada pels grups municipals de Movem Martorell i Partit Socialista de Catalunya a l’Ajuntament de Martorell per a la reformulació dels mitjans de comunicació local de Martorell.

8. Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP i Movem Martorell en defensa de la prescripció infermera.

Part de control

A. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B. Interpel·lacions.

C. Preguntes.

D. Precs.