El consistori celebrarà la sessió ordinària del Ple Municipal el proper dilluns 17 d’octubre

596

L’Ajuntament de Martorell ha convocat pel proper dilluns 17 d’octubre la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent a aquest mes. El plenari tindrà lloc, a les 20.00h, i es podrà seguir en directe a través dels micròfons de Ràdio Martorell (91,2 FM) i en streaming a la pàgina web municipal.

Ordre del dia

Part resolutiva

1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 19 de setembre de 2016.

Dictàmens de l’àrea econòmica, d’organització i règim interior

2- Proposta d’aprovació del compte general de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2015. (exp. 2350/2016-g).

3- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2017. (exp. 1099/2016-g).

4- Proposta d’aprovació per a l’any 2017 de dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada al terme municipal de Martorell. (exp. 3035/2016-g).

Dictàmens de l’àrea econòmica, de territori i sostenibilitat

5- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a l’àmbit del sector P-7 industrial Solvay de Martorell. (exp. 3024/2016-g).

Dictàmens de l’àrea de serveis a les persones

6- Proposta de sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu subscrit amb la direcció general de protecció social del departament de treball, afers socials i famílies de la generalitat de Catalunya per a la concertació del CDIAP. (exp. 2956/2016-g).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals

7- Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Esquerra de suport al president Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.

Part de control

A- Donar compte de resolucions de l’alcaldia.

B- Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

C- Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2016, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al tercer trimestre de 2016.

D- Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

E- Interpel·lacions.

F- Preguntes.

G- Precs.