El Ple Municipal obrirà dilluns amb una declaració de condemna a la repressió policial de l’1-0

1020
Ple Municipal Ajuntament de Martorell
Ple Municipal Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà el proper dilluns, 16 d’octubre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió, que es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM, s’iniciarà a les 20.00h amb la condemna de la repressió policial contra els participants al referèndum de l’1-O, així com amb la pressa de possessió del regidor del Partit Popular Vicente Casal.

Assumptes de la convocatòria

1. Presa de possessió com a regidor del Sr. Vicente Casal Carriedo (EXP. 70/2015).

2. Lectura de la Declaració institucional de condemna de la repressió policial contra les persones que van participar a l’1 d’octubre.

Part Resolutiva

3. Proposta d’aprovació de l’acte de la sessió ordinària (18-09-17).

4. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2017 del personal funcionari de l’Ajuntament de Martorell (EXP. 4545/2017).

5. Proposta de fixació per a l’any 2018 de dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada al terme municipal de Martorell (EXP. 3527/2017).

6. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 3/2017, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, per suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides (EXP. 4410/2017).

7. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 9/2017, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit i concessió de crèdits extraordinaris, finançat amb baixes d’altres partides i amb canvi de destí del finançament (EXP. 3010/2017).

8. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscal per a l’exercici 2018 (EXP. 2611/2017).

9. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança núm. 27, general de preus públics per la prestació de Servei d’Atenció a les Persones (EXP. 4566/2017).

10. Proposta d’aprovació de la denominació de les vies públiques existents al sector P-7 industrial Solvay de Martorell (EXP. 2076/2017).

11. Proposta sobre modificació del pacte sisè del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell (EXP. 2956/2016).

Activitats de control

12. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de setembre de 2017.

13. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2017, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al tercer trimestre de 2017 (EXP. 2258/2017).

14. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (EXP 1494/2015).

15. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, epr la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (EXP. 2270/2017).

16. Interpel·lacions.

17. Preguntes.

18. Precs.

Ordre del dia Ple Municipal octubre 2017