El primer Ple Municipal ordinari de 2019 se celebra aquest proper dilluns

555
Sala de Plens Ajuntament de Martorell
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns 21 de gener la primera sessió ordinària de l’any del Ple Municipal. Com és habitual, es podrà seguir en directe a partir de les 20.00h a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) i de l’streaming de l’emissora municipal.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-12-18).

2. Proposta d’exercici d’una acció judicial per al reconeixement d’un error judicial derivat de les interlocutòries dictades en dates 13 de desembre de 2017 i 4 d’abril de 2018 per la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del recurs ordinari núm. 423/2009 (exp. 1686/2018).

3. Proposta d’aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a l’entorn de l’estació central de Martorell (exp. 4168/2017).

4. Proposta de ratificació del conveni transaccional relatiu als recursos contenciosos-administratius números 297/2018 i 349/2018, que tramiten, respectivament, els jutjats del contenciós-administratiu de Barcelona números 16 i 17 (exp.3989/2017).

5. Moció presentada per tots els grups del consistori per sol·licitar la millora de les condicions laborals del cos de Bombers de la Generalitat.

6. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per a uns pressupostos de l’estat socials i garants del món local.

7. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP de suport a les mesures del pacte d’estat contra la violència de gènere.

8. Moció que presenten els grups municipals de PdeCAT, PSC-CP, MM-E, ERC-AM, PP i SM sobre la reversió del terreny cedit gratuïtament al SOC, derivada de la seva manca de destinació a centre de formació professional integrada en el sector de l’automoció.

9. Moció que presenten els grups municipals de PdeCAT i ERC per reclamar la construcció de l’estació intermodal 1 la zona tarifaria 1 a Martorell.

b) Activitat de control

10. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de desembre de 2018.

11. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. (exp. 1494/2015).

12. Interpel·lacions.

13. Preguntes.

14. Precs.