La Generalitat manté activat l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona

849
Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, manté activat l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica que va declarar ahir als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, entre ells Martorell. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental.

L’avís preventiu comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar els ciutadans perquè prioritzin l’ús del transport públic vers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos, i recomanar que s’aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

La mesura es pren a causa dels nivells força elevats de contaminació mesurats i de la previsió de persistència del potent anticicló que ens està afectant. A la conurbació de Barcelona s’han detectat nivells força alts de diòxid de nitrogen (NO2). Tot i que no s’ha superat el valor límit horari d’aquest contaminant per a la protecció de la salut (establert en 200 micrograms per metre cúbic), s’han sobrepassat els 160 micrograms per metre cúbic en 13 punts de mesurament.

Com la previsió indica que els nivells d’aquest contaminant seguiran sent elevats, perquè les condicions de dispersió no milloraran significativament, també s’ha activat un avís preventiu per alts nivells d’NO2 als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que conformen la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, entre ells Martorell. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació o bé desactivar l’avís preventiu.

Recomanacions per reduir la contaminació

El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués, indica que “curiosament, tot i que Martorell té zona industrial, el primer contaminador de l’aire és el trànsit rodat. La proporció és molt desigual. A la nostra població la contaminació per diòxid i emissió de gasos a l’atmosfera del trànsit és d’un 80%, vers el 20% de la indústria”. Per això, en episodis com aquest es recomana que es facin els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit; utilitzar el transport públic; reduir els desplaçaments amb vehicle privat i utilitzar el cotxe compartit.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

També s’aconsella realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.). En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes. Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.