La primera sessió ordinària del Ple en el nou mandat arriba aquest dilluns

1183

L’Ajuntament de Martorell celebrarà aquest proper dilluns, 29 de juliol, (20.00h) la primera sessió ordinària del Ple Municipal del mandat 2019-23. Aquest fet comportarà l’estrena, en sessió ordinària, de 10 dels 21 regidors que componen el govern municipal. La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

a) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària (15-07-19).

2. Proposta d’aprovació de la comprovació de l’Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a data 25/05/2019 (EXp. 2208/2019).

3. Proposta d’aprovació de la proposta de dues festes locals per a l’any 2020 (Exp. 2518/2019).

4. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Martorell per l’estudi de modificació de l’ordenança de mobilitat per a regular l’ús d’aparells elèctrics de mobilitat personal (VMP): patinets, bicicletes i monocicles.

b) Activitat de control

5. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de maig de 2019.

6. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de juny de 2019.

7. Dació de compte de la determinació dels membres de l’Ajuntament de Martorell que exerciran les seves funcions en règim de dedicació parcial. (exp. 2420/2019).

8. Dació de compte del decret número 1241/2019 de nomenament del cap de protocol i relacions institucionals de l’alcaldia. (exp. 2946/2019).

9. Dació de compte del decret número 1242/2019 de nomenament del coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior. (exp. 2946/2019).

10. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1307/2018).

11. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2019 i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al segon trimestre de 2019. (exp. 1321/2018).

12. Interpel·lacions.

13. Preguntes

14. Precs