L’Ajuntament celebra dilluns el darrer Ple Municipal ordinari del curs polític

1144

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 20 de juliol, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es durà a terme, novament, de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe en aquest enllaç.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-06-20).

2. Proposta d’adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses per al Clima i l’Energia (expedient núm. 2305/2020).

3. Proposta d’aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2021. (exp. 2215/2020).

4. Proposta sobre sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Martorell. (exp. 2956/2016).

5. Moció que presenta el grup municipal del PSC per demanar al govern de la Generalitat que aixequi la suspensió d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.

6. Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre la participació del món local en la gestió dels fons provinents del Pla de Recuperació per a Europa, Next Generation EU.

7. Moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al decret 16/2019.

B) Activitat de control

8. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de juny de 2020.

9. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

10. Dació de compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019.(exp. 1328/2020).

11. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1327/2020).

12. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2020, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al segon trimestre de 2020.(exp. 1332/2020).

13. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

14. Interpel·lacions.

15. Preguntes.

16. Precs.