L’Ajuntament convoca la selecció urgent d’una persona arquitecta tècnica

2122
L’Ajuntament convoca la selecció urgent d’una persona arquitecta tècnica
L’Ajuntament convoca la selecció urgent d’una persona arquitecta tècnica

L’Ajuntament de Martorell convoca una selecció urgent per cobrir interinament una plaça d’arquitecte o arquitecta tècnics de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mentre no es dugui a terme el procés de selecció definitiu. La presentació de sol·licituds es farà en el Registre General de l’Ajuntament (c/ del Mur, 61), des del dia 3 al 14 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits , com ara:

– Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.

– Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública.

– Posseir el títol d’arquitecte/a tècnic/a, aparellador, grau universitari d’enginyeria d’edificació, o equivalent.

Les proves de selecció inclouran una prova de català de nivell C1, i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, i un cas pràctic relacionat amb les funcions del lloc de treball a proveir. També es valorarà experiència professional i formació, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment, i es farà una entrevista personal.

Per poder prendre part en la selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en el següent enllaç: https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada al següent anunci: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=153001&idens=811410007