L’Ajuntament de Martorell aprovarà dilluns el pressupost general per a l’exercici 2016

576
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 15 de febrer (20.00h) la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de febrer. Entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2016. El ple municipal es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2FM) i a través del web municipal.

Ordre del dia

Part resolutiva

1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 18 de gener de 2016.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

2- Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament, exercici 2016. (EXP. 422/2016-G).

3- Proposta d’aprovació de la plantilla i del quadre de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Martorell, exercici 2016 (EXP. 2401/2015-G).

4- Proposta d’aprovació de la plantilla de personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, exercici 2016 (EXP. 384/2016-G).

5- Proposta de creació de dos nous llocs de treball de personal eventual de la corporació (EXP. 70/2016-G).

6- Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2016 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament (EXP. 362/2016-G).

Dictàmens de l’Àrea de Serveis a les Persones:

7- Proposta de deixar sense efecte l’acord plenari de data 16 de maig de 2007, pel qual e va cedir gratuïtament la finca registral número 14959, a favor de la Generalitat de Catalunya, per tal de destinar-la a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària de dues línies. (EXP. 198/2016-G).

8- Proposta d’aprovació inicial de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. (EXP. 204/2016-G).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

9- Moció dels grups municipals de Movem Martorell, PSC i Som Martorell, de rebuig al tancament d’aules i línies de P3 al Baix Llobregat.

Part de control

A- Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B- Donar compte d’escrit del grup municipal del PSC-CP de canvis de components en comissions informatives.

C- Interpel·lacions.

D- Preguntes.

E- Precs.