L’Ajuntament de Martorell celebra, aquest dilluns 16, el ple ordinari corresponent al mes d’abril

272

L’Ajuntament de Martorell farà, aquest dilluns 16 d’abril, a partir de les 20.00 hores a la sala de sessions, el ple ordinari corresponent al mes de setembre. Aquesta sessió plenària té els següents punts en l’ordre del dia:

I. Part resolutiva
1. Aprovació de l’acte de la sessió anterior celebrada el dia 19 de març de 2012.
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 28 de març de 2012.

Dictàmens de l’àrea de territori i sostenibilitat:
3. Proposta d’aprovació de la pròrroga per un any més del contracte de servei de gestió de residus municipals i neteja de la via pública, subscrit amb l’empresa Urbaser, S.A.

II. Part de control
A. Donar compte de resolucions de l’alcaldia
B. Donar compte de disposicions oficials i correspondència
C. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
D. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2012, i dels moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al primer trimestre de 2012.
E. Interpel·lacions
F. Preguntes
G. Precs