L’Ajuntament de Martorell celebra, aquest dilluns 16, el ple ordinari corresponent al mes de juliol

319

L’Ajuntament de Martorell farà, aquest dilluns 16 de juliol, a partir de les 20.00 hores a la sala de sessions, el ple ordinari corresponent al mes de maig. Aquesta sessió plenària té els següents punts en l’ordre del dia:

I.- Part resolutiva:
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 18 de juny de l’any 2012.

Dictàmens de l’àrea econòmica, d’organització i règim interior:
2. Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Martorell al protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

Dictàmens de l’àrea de territori i sostenibilitat
3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell al barri de Can Carreras: Plaça de l’Era del Pedró i Carrer Pedró.

Dictàmens de l’àrea de serveis a les persones:
4. Proposta d’aprovació de la proposta de dues festes locals per a l’any 2013.

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:
5. Moció sobre la retirada dels símbols espanyols de l’Ajuntament de Martorell, que presenta el grup municipal d’ERC.
6. Moció que presenten els grups municipals de PSC, ICV i PP sobre la conciliació de la vida familiar i laboral.
7. Moció de rebuig a la instal•lació del macrocomplex ‘Eurovegas’, que presenta el grup municipal d’ICV.
8. Moció sobre la possible ubicació d’un complex anomenat ‘Eurovegas’ al Baix Llobregat.

II.- Part de control
A. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.
B. Donar compte de disposicions oficials i correspondència
C. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
D. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2012, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al segon trimestre de 2012.
E. Interpel·lacions
F. Preguntes
G. Precs

La sessió plenària de l’Ajuntament de Martorell la podeu seguir en directe a través de Ràdio Martorell (91.2 FM).