L’Ajuntament de Martorell celebra aquest dilluns el primer ple municipal del curs polític

356

L’Ajuntament de Martorell celebrarà el proper dilluns 19 de setembre, a les 20.00h, la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de setembre. La sessió, la primera del curs polític 2016-17, es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2FM) i a través del web municipal.

Ordre del dia

Part Resolutiva

1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 18 de juliol de 2016.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

2- Proposta d’aprovació d’una operació de crèdit per a inversions, així com del conveni amb la Diputació de Barcelona per subvencionar part dels interessos a càrrec del Pla de Crèdit Local 2016 (EXP.23334/2016-G).

3- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 9/2016 del pressupost de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2016 (EXP. 2677/2016-G).

4- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’activitat de venda no sedentària en mercats marxants a Martorell (EXP. 2305/2016-G).

5- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 02/2016, dintre del vigent pressupost del Patronat Municipal, per suplement de crèdit i concessió de crèdits extraordinaris finançat amb l’aplicació de part del romanent de Tresoreria de 2015. EXP. 2782/2016-G).

Propostes de resolució i mocions del grups polítics municipals:

6- Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques de Martorell.

7- Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de Martorell en relació a les mesures per garantir la seguretat del vianants.

Part de Control

A- Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B- Interpel·lacions.

C- Preguntes.

D- Precs.