L’Ajuntament de Martorell celebra aquest dilluns la sessió ordinària del ple municipal

358

L’Ajuntament de Martorell celebrarà, aquest proper dilluns 18 de gener de 2016 (20.00h), la sessió ordinària del ple municipal. Entre els punts destacats de l’ordre del dia, es donarà conformitat a la xifra de població de Martorell proposada per d’Institut Nacional d’Estadística. La sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2FM) i a través del web municipal.

I Part resolutiva
1 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 21 de desembre de 2015.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’organització i règim interior:

2 Proposta de donar conformitat a la xifra de població de Martorell a 1.1.2015, proposada per l’Institut Nacional d’Estadística.

II. Part de control
A Donar compte de resolucions de l’alcaldia.

B Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (Precepte introduït per la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local).

C Interpel·lacions.

D Preguntes.

E Precs.