L’Ajuntament de Martorell celebra aquest dilluns el Ple Municipal del mes d’abril

541
Ple Municipal novembre 2018
Ple Municipal novembre 2018

Com cada tercer dilluns de mes, l’Ajuntament de Martorell celebra aquest 15 d’abril, a partir de les 20.00h, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes d’abril, amb una dotzena de punts en l’ordre del dia. Ràdio Martorell retransmetrà la sessió en directe des del 91.2 FM i a través del servei streaming de l’emissora municipal.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-03-19).

2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària (01-04-19).

3. Proposta d’aprovació inicial de la segona modificació de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2019, per tal d’annexar les bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació al municipi de Martorell (exp. 3849/2018).

4. Proposta sobre recuperació d’ofici del domini públic ocupat sense llicència ni autorització (exp. 3715/2018).

5. Moció del grup Movem Martorell per a l’ampliació del parc públic d’habitatges.

B) Activitat de control

6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de març de 2019.

7. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (exp. 1494/2015).

8. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (exp. 1307/2018).

9. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2019, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 1r. Trimestre de 2019 (exp. 1321/2018).

10.Interpel·lacions.

11.Preguntes.

12.Precs.