L’Ajuntament de Martorell celebra la sessió ordinària del Ple Municipal aquest dilluns

864
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

Aquest dilluns, 16 d’abril, tindrà lloc el Ple Municipal ordinari de l’Ajuntament de Martorell corresponent a aquest mes. Amb prop d’una vintena de punts en l’ordre del dia, la sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM i a través de l’streaming de l’emissora.

Assumptes de la convocatòria

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (19.03.18).

2. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres consistents en la substitució d’elements de fibrociment en l’Escola José Echegaray, situada a la plaça del Doctor Fleming s/n de Martorell (EXP. 986/2018).

3. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per la Fundació Privada Arc de Sant Martí, en relació a les obres consistents en la construcció d’una nova Llar de Residència Arc de Sant Martí i reforma puntual de l’edifici existent, situat a l’avinguda Camí Fondo, 18-20 de Martorell (EXP. 930/2018).

4. Proposta d’aprovació de la proposta de dues festes locals per l’any 2019 (EXP. 1080/2018).

5. Moció presentada pel grup Movem Martorell com a proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Baix Llobregat Nord, relativa al procediment d’empadronament al municipi.

6. Moció presentada per Movem Martorell per a declarar Martorell ciutat lliure de maltractament animal.

7. Moció que presenten els grups municipals PdeCat i ERC a favor del desenvolupament de la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

8. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i Som Martorell de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania.

9. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i Som Martorell per la ratificació del conveni 189 de l’OIT sobre les persones treballadores de la llar.

B) Activitat de control

10. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de març 2018.

11. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (EXP. 1307/2018).

12. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2018, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponent al primer trimestre de 2018 (EXP. 1321/2018).

13. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (EXP. 1494/2015).

14. Donar compte del canvi de denominació del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), que passa a denominar-se grup municipal de Partit Demòcrata “PdeCat”.

15. Interpel·lacions.

16. Preguntes.

17. Precs.

18. Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Ricard Sánchez Gaya al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell.

Convocatòria Ple Municipal abril 2018