L’Ajuntament de Martorell debatrà dilluns el pressupost general per a l’exercici 2019

914
Ajuntament de Martorell

Dilluns, 19 de novembre, se celebra el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de novembre. En l’ordre del dia destaca l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell i la plantilla del personal per a l’exercici 2019. La sessió la podran seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM i en streaming, a partir de les 20.00h.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-10-18).

2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 18/2018, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altra partida i canvi de destí del finançament.

3. Proposta de modificació del quadre de llocs de treball de l’Ajuntament de Martorell, exercici 2018 (exp. 3932/2018).

4. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2018 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 3997/2018).

5. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Martorell i de la plantilla del personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, per a l’exercici 2019. (exp. 3849/2018).

6. Proposta d’aprovació del calendari dels terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, corresponents a l’exercici 2019. (exp. 4623/2017).

7. Proposta d’autorització per hipotecar la concessió demanial atorgada sobre la finca registral 14.026 de Martorell, propietat de l’Ajuntament de Martorell (exp. 3427/2017).

B) Activitat de control

8. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’octubre de 2018.

9. Interpel·lacions.

10.Preguntes.

11.Precs.