L’Ajuntament de Martorell farà el darrer ple ordinari abans de les vacances d’estiu

317

Aquest dilluns 20 de juliol, a les 20.00h, l’Ajuntament en Ple celebrarà la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol on destaca una moció de rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, que presenta Movem Martorell. El ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) o al web martorell.cat.

El ple ordinari corresponent al mes de juliol té els següents punts en l’ordre del dia:

I. Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 22 de juny de 2015.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i de Règim Interior:

2. Proposta d’aprovació del Pla econòmic-financer.

3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 14/2015 del pressupost de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2015.

4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2015 del pressupost del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAP) per a l’exercici 2015.

5. Proposta d’aprovació d’una operació de crèdit per al finançament d’inversions.

6. Proposta d’aprovació de la comprovació de l’inventari de béns municipals a data 23 de maig de 2015.

Dictàmens de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat:

7. Proposta de designació de noves comissions de delimitació municipal amb els termes municipals de Sant Andreu de la Barca i Castellví de Rosanes.

Dictàmens de Serveis a les Persones:

8. Proposta de ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.

9. Proposta de resolució d’un recurs interposat contra l’acord del consell rector del PMSAP de data 9 de febrer de 2015, relatiu a l’aprovació d’ajuts a les famílies de Martorell per atendre els subministraments energètics i d’aigua.

10. Proposta d’aprovació de la proposta de les dues festes locals per a l’any 2016.

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

11. Moció del grup municipal Movem Martorell de rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana.

II. Part de control

A. Donar compte de resolucions de l’alcaldia.

B. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (precepte introduït per la llei 7/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local).

C. Interpel·lacions.

D. Preguntes.

E. Precs.

La propera sessió plenària ordinària és prevista el dilluns 21 de setembre de 2015.