L’Ajuntament decreta noves mesures per a la prevenció i control del coronavirus aplicables a partir de demà

2423
Sala de Plens Ajuntament de Martorell
Sala de plens Ajuntament de Martorell

L’alcalde Xavier Fonollosa ha signat un nou decret de mesures per a la prevenció i control del coronavirus, aplicable a partir del 14 d’abril de 2020. Mitjançant Reial Decret 487/2020 de 10 d’abril, el govern espanyol va prorrogar novament l’estat d’alarma fins al 26 d’abril. No obstant, no s’ha prorrogat la vigència temporal del Reial Decret llei de 29 de març, amb la qual cosa es pot reprendre la prestació de serveis no essencials, com l’execució de les obres públiques, la qual cosa requereix presència dels tècnics municipals encarregats de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut.

El nou decret d’Alcaldia estableix mantenir, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el treball presencial de les persones al servei de l’Ajuntament de Martorell i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell que a continuació es relacionen:

-Seguretat Ciutadana: Tot el personal en actiu de tota la plantilla del cos de Policia Local, per cobrir de forma adequada la seguretat ciutadana, el trànsit i la seguretat viària, l’atenció bàsica i les mesures d’urgència i emergència que es produeixin durant la situació d’estat d’alerta i pandèmia. Aquest personal podrà prestar els serveis en un nou quadrant, en torns de dotze hores, si s’escau, que s’adaptarà a les necessitats de l’estat d’alarma, restant en suspens el calendari habitual, i en tot cas com a serveis ordinaris a computar dins la jornada anual obligatòria.

-Protecció civil: L’inspector cap de la Policia Local.

-Serveis Socials: El coordinador de Benestar Social i tot el personal necessari, per tal de garantir l’atenció bàsica a la ciutadania segons les mesures excepcionals i recomanacions en relació als Serveis Bàsics d’Atenció Social, dictades per la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

-Brigada Municipal: El 50% del personal en actiu, de forma rotatòria en setmanes alternes. El 100% del personal en actiu adscrit al servei del cementiri municipal. El personal de la Brigada Municipal dispensat de treball presencial ha de romandre disponible durant l’horari habitual de la seva jornada de treball per cobrir tasques d’iguals o similars característiques, podent ser requerit al treball presencial en cas d’emergència. Als efectes de garantir la flexibilitat de jornada laboral del personal de la Brigada Municipal, s’establirà una bossa d’hores a gestionar posteriorment en còmput anual.

-Vigilància del Mercat Municipal de Les Bòbiles i dels mercats no sedentaris: Un vigilant durant els dies i les hores en què estigui obert al públic el Mercat Municipal de Les Bòbiles, i un vigilant durant els dies i les hores en què estiguin oberts al públic els mercats no sedentaris (en tots dos casos, s’entén pel que fa als productes que es poden vendre en aquests mercats durant l’estat d’alarma).

-Personal destinat al CET Can Cases per realitzar la distribució de mascaretes per evitar el contagi del coronavirus.

-Serveis tècnics municipals: Un arquitecte superior o un enginyer superior, un arquitecte tècnic o un enginyer tècnic, de forma rotatòria, per cobrir els serveis bàsics relacionats amb l’execució d’obres, la coordinació de seguretat i salut, i qualsevol eventualitat que pugui esdevenir.

A més, s’estableix que, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, la resta dels empleats públics de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L., no inclosos en el punt primer d’aquest decret, han d’executar el seu treball habitual mitjançant teletreball quan sigui possible, i romandre disponibles durant l’horari habitual de la seva jornada de treball.