Oberta la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir la plaça de personal tècnic de l’Arxiu

1662
Arxiu Municipal Martorell
Arxiu Municipal Martorell

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir una plaça de tècnica o tècnic d’Arxiu de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure. La presentació de sol·licituds es fa al Registre General de l’Ajuntament (c/ del Mur, 61), del 21 d’abril al 10 de maig.

Les persones interessades hauran de complir els requisits establerts a les bases, com ara: tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals és aplicable la lliure circulació de treballadors. Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública. Posseir el títol de llicenciat, graduat universitari, enginyer, arquitecte o equivalent.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1, i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, i un exercici de coneixements i capacitats dividit en dues parts: un qüestionari sobre el contingut del temari, així com un cas pràctic relacionat amb les funcions de la plaça. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en el següent enllaç. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les bases.