Obre el procés per cobrir interinament una plaça vacant d’auxiliar administratiu

411
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, de manera interina, una plaça d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal, més les que es puguin produir durant el període de vigència de la borsa.

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament (c/ del Mur, 61), del 31 de maig al 20 de juny, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits, com ara, disposar del títol d’ESO, tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, tenir 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.

Proves de selecció

Les proves de selecció inclouran una prova de català (nivell C1), una prova de castellà (nivell C1) per a les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, un test sobre el temari relacionat amb les bases de convocatòria, una prova pràctica d’ofimàtica, una fase de concurs de mèrits i una entrevista personal.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament.

Amb la sol·licitud s’haurà d’aportar la documentació relacionada amb les bases de la convocatòria.