Sostre Cívic programa una nova visita informativa per als interessats en un habitatge cooperatiu

1241

Sostre Cívic organitza l’1 de febrer, d’11.00 a 14.00h, una nova sessió i visita informativa per als interessats en adquirir un habitatge cooperatiu, en cessió d’ús i sense ànim de lucre, en un edifici del carrer Sant Antoni, 4 (La Vila). La cooperativa es va fer amb l’immoble el passat mes de març pel dret de tanteig, prèvia venda acordada a un fons d’inversió.

Es tracta d’un edifici d’11 habitatges amb una superfície mitjana de 48 m2. Els pisos tindran la qualificació de protecció oficial (HPO) i es destinaran a persones sòcies de la cooperativa que tinguin uns ingressos no superiors a 3,5 de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). L’entitat ha rehabilitat l’immoble per a aquelles persones que en compleixin els requisits i, actualment, es troben en procés d’adjudicació, segons detalla David Guardia, membre de Sostre Cívic.

David Guàrdia, membre de Sostre Cívic

Els requisits per optar a un d’aquests habitatges se cenyeixen als criteris per accedir a un habitatge de protecció oficial, no tenir cap habitatge o tenir-ne un amb valor catastral inferior al de l’habitatge al que s’opta, uns ingressos anuals màxims i complir els criteris d’ingrés.

David Guàrdia, membre de Sostre Cívic

Sostre Cívic impulsa des de 2004 un model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, sense ànim de lucre, que es basa en un sistema de socis i que promou que les persones residents, en complir uns requisits bàsics, siguin les propietàries de l’habitatge de manera indefinida al llarg de la seva vida. Actualment, es despleguen arreu de Catalunya amb vuit projectes, majoritàriament d’obra nova.